Dutch English German Polish

Contact


  T  077 - 320 3500
  E  info@vossen.nl

Taxatie-opdracht

Hypotheek nodig?

Disclaimer

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de website van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. te gebruiken. Door de website van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van één of meerdere website(s) van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V.

De Voorwaarden liggen tevens ter inzage op het kantoor van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. op de Raadhuislaan 13 te Tegelen. Eventueel worden deze op verzoek toegezonden.

Algemeen

Deze website is samengesteld door de besloten vennootschap GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V.  statutair gevestigd te Venlo, nummer Kamer van Koophandel: 12046696.

Toegestaan gebruik

U dient zich als gebruiker van een GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u ondermeer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

1.inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. en/of derden;

2.het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

3.het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

4.ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V., waarbij de website binnen de kaders van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. verschijnt) aan te brengen, indien GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website(s) berusten uitsluitend bij GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met haar website(s) en GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen betreffende auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffende materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. en/of haar leveranciers, behoudt GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s), noch van websites die op enigerlei wijze met de website van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website(s) van www.vossen.nl worden aangeboden.

GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V.

GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

U vrijwaart GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website(s).

Nietigheid

Zijn of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overige

GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen GEORGE MAKELAARDIJ LIMBURG B.V. en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

Boek

Sponsor van